2007年5月25日金曜日

วัดพระธรรมกาย

เนื่องจากบทความนี้ถูกก่อกวนหลายครั้งติดต่อกัน การแก้ไขจากผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน หรือผู้ใช้ใหม่ไม่สามารถทำได้ขณะนี้
คุณสามารถแสดงความเห็น เสนอข้อความ หรือขอให้ยกเลิกการป้องกันได้ในหน้าอภิปราย หรือลงทะเบียนโดยสร้างชื่อผู้ใช้
วัดพระธรรมกาย ก่อตั้งเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 สังกัดมหานิกายแห่งคณะสงฆ์ไทย ตั้งอยู่ ณ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีปัจจุบันมีพระราชภาวนาวิสุทธิ์ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสและอธิบดีสงฆ์ของวัด

วัดพระธรรมกาย เป็นวัดในพระพุทธศาสนา ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดโดยสมบูรณ์ ตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 96 ตอนที่ 15 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 โดยมี พระอธิการไชยบูลย์ ธมฺมชโย (ปัจจุบันเป็นที่ พระราชภาวนาวิสุทธิ์) เป็นเจ้าอาวาส และมีพระเผด็�! �� ทตฺตชีโว (ปัจจุบันเป็นที่ พระภาวนาวิริยคุณ) เป็นรองเจ้าอาวาส
มูลนิธิธรรมกาย จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 เดิมใช้ชื่อว่า มูลนิธิธรรมประสิทธิ์ โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2513 เมื่อสร้างวัดพระธรรมกายเสร็จได้ขอแก้ไขเอกสาร เปลี่ยนชื่อเป็น "มูลนิธิพระธรรมกาย" เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2525 ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และเพื่อไม่ให้สับสนกับชื่อวัด จึงจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อจาก มูลน! ิธิพระธรรมกาย เป็น "มูลนิธิธรรมกาย" โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตามหนังสือที่ ศธ 1304/6088 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2528

DMC (Dhamma Media Channel) เป็น สื่อเพื่อการศึกษาธรรมะทางไกลผ่านดาวเทียมของไทย ดำเนินการโดย มูลนิธิศึกษาธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม สถานีรายการธรรมะที่ส่งสัญญาณออกอากาศผ่านดาวเทียมตลอด 24 ชั่วโมงไปทั่วประเทศไทย และครอบคลุมอีกหลายๆ ประเทศทั่วโลก เนื้อหาของรายการจะมีลักษณะผสมผสานแบบวาไรตี้ ที่ชวนให้ติดตามได้ตลอดทั้งวัน
รายการที่แสดงรวมถึงรายการธรรมะเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ทั้งในรูปแบบ บทเพลง สาระบันเทิง ปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชน สร้างสรรค์ ความรู้และประสบการณ์ของการปฏิบัติธรรมที่ อ้างอิงจากพระไตรปิฎกมหาธรรมกายเจดีย์ เจดีย์รูปโดมทรงกลมแบบสาญจิเจดีย์ ประกอบด้วย 3 ส่วน ซึ่งสื่อถึง พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ภายในบรรจุพระธรรมกายประจำตัว จำนวน 1,000,000 องค์ จารึกนามของผู้บริจาคเพื่อสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว หรืออาจเป็นบุคคลที่ท่านรักลงบนฐานของพระธรรมกายประจำตัว ซึ่งมหาธรรมกายเจดีย์ออกแบบด้วยหลักวิศวกรรมให้คงอยู่ได้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันปี สภาธรรมกายสากล อาคารปฏิบัติธรรม ใช้เป็นสถานที่สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา สามารถจุคนได้ประมาณ 300,000 คน
วิหารคุณยาย วิหารทรงพีระมิดหกเหลี่ยมทองคำ ภายในเป็นห้องหยกประดิษฐานรูปหล่อทองคำ แม่ชีจันทร์ ขนนกยูง
หอฉันคุณยาย อาคารรูปทรงกลมคล้ายมหาธรรมกายเจดีย์ หอฉัน มีสถานที่ฝึกปฏิบัติธรรมเบื้องต้น ที่ห้องใจสบาย หอฉันคุณยาย
อาคารภาวนา 60 ปี อาคารรูปทรงกลมคล้ายมหาธรรมกายเจดีย์ เป็นสถานที่ปฏิบัติวิชชาธรรมกายชั้นสูง
มูลนิธิธรรมกาย
DMC Channel
กัลยาณมิตร
Dhammakaya fact sheet
กรณีธรรมกาย
กรณีวัดพระธรรมกาย๑
กรณีวัดพระธรรมกาย๒

0 件のコメント: