2007年6月24日日曜日ชีวประวัติที่เขียนโดยตัวเอง ญาติ หรือบุคคลที่ใกล้ชิด มักจะมีเนื้อหาที่เป็นการชื่นชม โฆษณา โดยผู้เขียนอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายของวิกิพีเดีย ในมุมมองที่เป็นกลาง เนื้อหาควรปรับปรุงโดยใช้ข้อความที่เป็นกลาง และไม่ควรสนับสนุน ส่งเสริม หรือใช้เพื่อโฆษณาบุคคลดังกล่าว
เนื้อหาควรปรับเปลี่ยนใหม่ด้วยการกด แก้ไข โดยใช้ข้อความที่เป็นกลาง ไม่สนับสนุน หรือส่งเสริม และลบเนื้อหาโฆษณาออก
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ชีวประวัติบุคคลที่มีชีวิตอยู่ อัตชีวประวัติ อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย
ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2538 ตำแหน่งอาจารย์ กรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำรงตำแหน่งอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2538 สถาบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นสารบัญ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2538
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Engineering Science (Mechanical Engineering) จาก The University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ.2541
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering) จาก The University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ.2544

การศึกษา

พ.ศ.2550-ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2547-2550 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2545-2547 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การดำรงตำแหน่งประธาน/กรรมการในราชการที่สำคัญ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (2538-ปัจจุบัน)
หลักสูตรระดับปริญญาโท (2537-ปัจจุบัน)
หลักสูตรระดับปริญญาเอก (2547-ปัจจุบัน)


สอนรายวิชา เขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ เทอร์โมไดนามิกส์ กลศาสตร์เครื่องจักรกล กลศาสตร์ของวัสดุ การวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล
สอนรายวิชา กลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ การพาความร้อน การทดลองขั้นสูง และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
สอนรายวิชา การทดลองขั้นสูง และอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์

งานด้านการสอน

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความลงพิมพ์ในวารสาร ได้แก่ วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2546 – ปัจจุบัน)
ผุ้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความลงพิมพ์ในสัมมนาวิชาการ ได้แก่ ITHERM International Conference, สัมมนาเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย (2546 – ปัจจุบัน)
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ.2548)
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ.2548)

งานด้านการบริการวิชาการ

กองบรรณาธิการวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2548-ปัจจุบัน)

กองบรรณาธิการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยากรบรรยายในการประชุม/สัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ และสมาคม/ชมรมวิชาชีพ ในด้านวิศวกรรมเครื่องกล การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้านเครื่องกลและความร้อน การจัดการศึกษา การประกันคุณภาพ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดการบทเรียนออนไลน์ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ใน�! �ถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ

กรรมการสอบเค้าโครง/สอบวิทยานิพนธ์


ที่ปรึกษาด้านเทคนิคเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานและการสูญเสียพลังงานในอุปกรณ์/เครื่องจักรในระบบต่าง ๆ เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบผลิตความร้อน ฯลฯ รวมทั้งแนะนำแนวทางและมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการออกแบบระบบเพื่อประหยัดพลังงานให้กับภาคอุตสาหกรรม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้คำปรึกษาแก่โรงงานและอาคารในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ การตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน และเสนอแนะมาตรการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงผลักดันให้โรงงานและอาคารสามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้เองอ�! ��่างเป็นระบบและยั่งยืน
เด่นพงษ์
การบริการวิชาการแก่ชุมชนผลงานวิชาการและวิจัย

เด่นพงษ์ สุดภักดี. 2546. กลศาสตร์ของไหล. ขอนแก่น: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทความวารสาร/เอกสารประชุมวิชาการ

ตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.)
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)

2007年6月22日金曜日

รถโดยสาร

รถโดยสาร อาจหมายถึง

รถโดยสาร หรือ ตู้โดยสาร หรือ โบกี้รถไฟ ซึ่งเป็นหน่วยย่อยหนึ่งของขบวนรถไฟ
ระบบรถขนส่งมวลชน เช่น รถบัส รถเมล์ รถทัวร์

2007年6月17日日曜日

ปันหยี

ปันหยี (ชื่อวิทยาศาสตร์: Jasminum rex Craib) มีชื่อพื้นเมืองว่า มะลิ ร.๕
มาช่วยกันเพิ่มเติมและแก้ไขกันเถอะ อีกนิดหนึ่งหน้านี้ก็จะเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ เริ่มต้นเขียน และ นโยบายวิกิพีเดีย หรือ ภาษาอื่นด้านซ้ายมือ ให้นำกล่องนี้ออกเมื่อมีข้อความเพิ่มเติม
สารบัญโมดูลัสของยัง (Young's modulus)


มลรัฐอิลลินอยส์
Poisson ratioBulk modulusShear modulus
All values from CRC refer to room temperature. All values from WebElements presumably are also at room temperature.References
As quoted at http://www.webelements.com/ from these sources:

A.M. James and M.P. Lord in Macmillan's Chemical and Physical Data, Macmillan, London, UK, 1992.
G.W.C. Kaye and T.H. Laby in Tables of physical and chemical constants, Longman, London, UK, 15th edition, 1993.
G.V. Samsonov (Ed.) in Handbook of the physicochemical properties of the elements, IFI-Plenum, New York, USA, 1968.
D.R. Lide, (Ed.) in Chemical Rubber Company handbook of chemistry and physics, CRC Press, Boca Raton, Florida, USA, 79th edition, 1998.

2007年6月15日金曜日

ท่าร่วมเพศ


การร่วมเพศ (อังกฤษ: sexual intercourse) หมายถึง การมีความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างบุคคลสองคน มีความหมายครอบคลุมทั้งระหว่างบุคคลต่างเพศ (ใช้คำในภาษาอังกฤษที่เจาะจงกว่าของการร่วมเพศแบบนี้ว่า coitus) และบุคคลเพศเดียวกัน
การร่วมเพศระหว่างชายกับหญิง คือ การที่อวัยวะสืบพันธุ์ชายเข้าไปในอวัยวะสืบพันธุ์หญิง การเสียดสีระหว่างอวัยวะทั้งสองนำไปสู่จุดสุดยอด ฝ่ายชายจะหลั่งอสุจิออกมาภายนอกร่างกาย หากอสุจิเข้าไปภายในช่องคลอดของฝ่ายหญิง ในภาวะที่เหมาะสมอาจเกิดการปฏิสนธิทำให้ฝ่ายหญิงตั้งครรภ์

2007年6月14日木曜日

ปฏิรูป

ปฏิรูป (อังกฤษ: reform ) คือคำสวยหรูเพื่อให้ดูนุ่มนวลขึ้นของคำว่าปฏิวัติใช้สำหรับให้ประชาชนเข้าใจผิด แต่อย่างไรก็ตามปฏิวัติก็คือปฏิวัติ รัฐประหารก็คือรัฐประหาร

2007年6月12日火曜日

.dm

บทความนี้ใช้ชื่อที่ใช้อักษรในภาษาอื่น เนื่องจากต้องการคงไว้ตามต้นฉบับ หรือไม่มีชื่อภาษาไทยที่เหมาะสม
dm เป็นโดเมนอินเทอร์เน็ตระดับบนสุดตามรหัสประเทศ (ccTLD) สำหรับประเทศโดมินิกา เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2534


2007年6月10日日曜日ดูความหมายอื่นของ กาฬสินธุ์ ได้ที่ กาฬสินธุ์ (แก้ความกำกวม)
กาฬสินธุ์เป็นจังหวัดในภาคอีสาน ของประเทศไทย นับเป็นเมืองโบราณอีกแห่งหนึ่ง โดยมีหลักฐานแสดงอารยธรรมเก่าแก่กว่า 1,600 ปี และยังมีแหล่งซากไดโนเสาร์หลายแห่งด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอำเภอสหัสขันธ์ นอกจากนี้ยังรู้จักในด้านโปงลาง
ตามบันทึกประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ใน พ.ศ. 2336 กาฬสินธุ์ได้รับการสถาปนาเป็นเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หลังจากเจ้าโสพะมิตรเข้าเฝ้าฯ ถวายสวามิภักดิ์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งขึ้นเป็น พระยาไชยสุนทร เจ้าเมืองท่านแรกโดยให้รั้งเมืองสืบไป


�จังหวัดกาฬสินธุ์
สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
ตราประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกพยอม (Shorea roxburghii)
ต้นไม้ประจำจังหวัด: แสมสาร (Cassia garrettiana)
คำขวัญประจำจังหวัด: เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมภูไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี

2007年6月9日土曜日

พระยาราม

พระยาราม อาจหมายถึง

พระยาราม ราชโอรสในพระยาไสลือไท ดู พระยารามสุโขทัย
พระยาราม พระนามใน สมเด็จพระรามราชาธิราช กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา

2007年6月8日金曜日

กบฏแบ่งแยกดินแดน

กบฏแบ่งแยกดินแดน เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 ได้มีการจับกุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภาคอีสานหลายคน เช่น นายทองอินทร์ ภูมิพัฒน์ นายถวิล อุดล นายเตียง ศิริขันธ์ นายฟอง สิทธิธรรม โดยกล่าวหาว่ารวมกันดำเนินการฝึกอาวุธ เพื่อแบ่งแยกดินแดนภาคอีสานออกจากประเทศไทย แต่รัฐบาลไม่สามารถดำเนินการจับกุมได้ เนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิคุ้มครอง�! �างการเมือง
ที่สุดกรมตำรวจ จึงใช้วิธีใช้อำนาจและเล่ห์เหลี่ยมในการจับกุม 4 อดีตรัฐมนตรีจากภาคอีสาน ประกอบด้วย จำลอง ดาวเรือง ถวิล อุดล ทองอินทร์ ภูริพัฒน์ และ ดร.ทองเปลว ชลภูมิ ซึ่งทั้งหมดเป็นอดีตรัฐมนตรีและนักการเมืองในสังกัดของนายปรีดี พนมยงค์ และเตียง ศิริขันธ์
จากนั้นจึงนำไปยิงทิ้ง เมื่อเวลา 03:00 คืนวันที่ 4 มีนาคม 2492 ที่ถนนพหลโยธิน ก.ม.ที่ 11 บริเวณบางเขน (ใกล้แยกรัชโยธิน) โดยทั้งหมดถูกยิงเสียชีวิตอย่างน่าสงสัยบนรถขนนักโทษของตำรวจ แต่ทางตำรวจแถลงว่าเกิดจากการปะทะกับโจรมลายูที่จะมาชิงตัวนักโทษ ซึ่งไม่มีใครเชื่อถือ

2007年6月7日木曜日ภาษารูบี้ (Ruby) เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่ได้รับอิทธิพลของโครงสร้างภาษามาจาก ภาษาเพิร์ลกับภาษา Ada มีความสามารถในเชิงวัตถุแบบเดียวกับ Smalltalk และมีความสามารถหลายอย่างจากภาษาไพธอน, Lisp, Dylan และCLU ตัวแปลภาษารูบีตัวหลักเป็นซอฟต์แวร์เสรี และเป็นตัวแปลแบบอินเตอร์พรีเตอร์สารบัญ
ภาษารูบี้สร้างโดย Yukihiro Matsumoto หรือ "Matz" ซึ่งเริ่มพัฒนาเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1993 และออกรุ่นแรกสู่สาธารณะใน ค.ศ.​1995 ชื่อ "รูบี้" ที่แปลว่า ทับทิม นั้นเป็นหินประจำเดือนเกิดของเพื่อนร่วมงานของ Matsumoto โดยรูบี้ไม่ได้ตั้งใจตั้งชื่อล้อกับ Perl (แปลว่า ไข่มุก) ซึ่งเป็นหินประจำเดือนมิถุนายน ในขณะที่ทับทิมเป็นหินของเดือนกรกฎาคม
รุ่นล่าสุดคือรูบี้คือ 1.8.4 ส่วน 1.9 นั้นกำลังอยู่ในช่วงพัฒนา


�ภาษารูบี้
ประวัติ
ประเด็นหลักในการออกแบบภาษารูบี้ของ Matz คือการทำให้โปรแกรมเมอร์มีความสุขโดยการลดงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะออกไป โดยเป็นไปตามหลักการของการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ที่ดี [1]Matz เน้นว่าการออกแบบระบบควรให้ความสำคัญกับความจำเป็นของมนุษย์มากกว่าความจำเป็นของเครื่องคอมพิวเตอร์
บ่อยครั้งที่ผู้คนโดยเฉพาะวิศวกรคอมพิวเตอร์ เพ่งความสนใจไปที่เครื่องจักร พวกเขาคิดว่า "โดยการกระทำนี้ทำให้เครื่องจักรทำงานได้เร็วขึ้น โดยการกระทำนี้เครื่องจักรจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการกระทำนี้เครื่องจะทำบางอย่างๆๆ" พวกเขาพุ่งความสนใจไปที่เครื่องจักร แต่แท้ที่จริงแล้ว เราจำเป็นที่จะต้องพุ่งความสนใจไปที่มนุษย์ ได้แก่ การสนใจ�! �่ามนุษย์เขียนโปรแกรมอย่างไร หรือใช้งานเครื่องจักรอย่างไร เราเป็นนาย เครื่องจักรที่เป็นทาส
กล่าวกันว่าภาษารูบี้ทำตามหลักการทำให้ประหลาดใจน้อยที่สุด (principle of least surprise; POLS) ซึ่งหมายความว่าภาษาปกติแล้วควรมีลักษณะที่สอดคล้องกับสัญชาตญาณหรือเป็นไปตามสมมุติฐานที่โปรแกรมเมอร์ได้คาดไว้ วลีนี้ไม่ได้มีที่มาจาก Matz แต่พูดกันทั่วไป วิถีทางของภาษารูบี้อาจจะใกล้เคียงกับวลีว่า "การทำให้ Matz ประหลาดใจน้อยที่สุด" อย่างไรก็ตามโปรแกรมเมอร์หลายคนพบว่าการทำให�! �� Matz ประหลาดใจน้อยที่สุดก็ใกล้เคียงกับตัวแบบของจิตใจของพวกเขาด้วย
ในการให้สัมภาษณ์ Matz นิยามว่า "ทุกคนมีภูมิหลังของตนเอง บางคนอาจจะเคยใช้ภาษาไพธอน บางคนอาจจะเคยใช้ภาษาเพิร์ล พวกเขาอาจประหลาดใจโดยมีสาเหตุจากแง่มุมต่างๆ กันของภาษา จากนั้นพวกเขามาหาฉันและพูดว่า 'ฉันประหลาดใจเนื่องจากลักษณะพิเศษนี้ของภาษา ดังเมื่อมีเหตุการเช่นนี้ภาษารูบี้จึงละเมิดหลักการทำให้ประหลาดใจน้อยที่สุด' ช้าก่อนๆ หลักการทำให้ประหลาดใ�! ��น้อยที่สุดไม่ใช่สำหรับทุกคน หลักการทำให้ประหลาดใจน้อยที่สุดหมายถึงหลักการทำให้ "ฉัน" ประหลาดใจน้อยที่สุด และจะเป็นหลักการทำให้ประหลาดใจน้อยที่สุดก็ต่อเมื่อคุณได้ศึกษาภาษารูบี้มาแล้วอย่างดี ตัวอย่างเช่น ฉันเคยเป็นโปรแกรมเมอร์ภาษาซีพลัสพลัสมา ก่อนที่ออกแบบภาษารูบี้ ฉันได้เขียนโปรแกรมภาษาซีพลัสพลัสเพียงภาษาเดียวมาสองหรือสามปี และหลังจากส! องปีนั้นภาษาซีพลัสพลัสก� ��ยังทำให้ฉันประหลาดใจอยู่"การเก็บรวบรวม

Ruby on Rails

2007年6月6日水曜日รายชื่อห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยสารบัญ

Amporn (3 แห่ง)
อยุธยาปาร์ค
โรบินสัน
เทสโก้ โลตัส
Jitwilai
อยุธยาเซ็นเตอร์พอยท์
Sai Bazaar
พรหมพลาซ่า
โรจนพลาซ่า
9 พลาซ่า
Thongdee Plaza
Promsuk Place
อยุธยาแกรนด์บาซาร์
บิกคิงส์
สไมล์บาซาร์
Ampo Mall (กำลังก่อสร้าง)
บิ๊กซี (กำลังก่อสร้าง)
ไฮเทคพลาซ่า (กำลังก่อสร้าง)
คาร์ฟูร์ (โครงการ)

พระนครศรีอยุธยา

เซ็น ราชประสงค์
อิเซตัน ราชประสงค์
บิ๊กซี ราชประสงค์
Narayana Phand, ราชประสงค์
เกศรพลาซ่า ราชประสงค์
เอราวัณ ราชประสงค์
อมรินทร์พลาซ่า ราชประสงค์
เดอะเพนินซูลาพลาซ่า ราชประสงค์
Maneeya Center, ราชประสงค์
Mahatun Plaza, ราชประสงค์
President Tower Arcade, ราชประสงค์
The Ritz Carlton Plaza, ราชประสงค์ (โครงการ)
สยามพารากอน สยามสแควร์
สยามเซ็นเตอร์ สยามสแควร์
สยามดิสโกเวอรีเซ็นเตอร์ สยามสแควร์
สยามสแควร์
เซ็นเตอร์พอยท์ สยามสแควร์
มาบุญครองเซ็นเตอร์ สยามสแควร์
Bonanza Mall, สยามสแควร์
29 Plaza, สยามสแควร์
โตคิว สยามสแควร์
Hi-Fi Center ใกล้ๆสยามสแควร์
เทสโก้ โลตัส สยามสแควร์-พระราม 1
เอ็มโพเรี่ยม สุขุมวิท
Time Square, สุขุมวิท
สุขุมวิทพลาซ่า สุขุมวิท หมู่บ้านเกาหลี
แอมบาสซิเดอร์พลาซ่า สุขุมวิท
เมโทรมอลล์ สุขุมวิท
นานาสแควร์ สุขุมวิท
FENIX Tower, สุขุมวิท
Thaniya Plaza, สีลม
Penny Balcony, สุขุมวิท
Landmark Plaza, สุขุมวิท
The David, สุขุมวิท
J อเวนิว ทองหล่อ
Ekkamai Power Center, ทองหล่อ
ทองหล่อเซ็นเตอร์ ทองหล่อ
H1, ทองหล่อ
Liberty Plaza, ทองหล่อ
Playground, ทองหล่อ
The Market Place, ทองหล่อ
ประตูน้ำคอมเพล็กซ์ ประตูน้ำ
พันทิปพลาซ่า ประตูน้ำ
โบ๊เบ๊คอมเพล็กซ์ ประตูน้ำ
ใบหยก 1 ประตูน้ำ
ใบหยก 2 ประตูน้ำ
Platinum Fashion Mall, ประตูน้ำ
Intra Square, ประตูน้ำ
Centre One, อนุสาวรีย์ชัยฯ
Fashion Mall, อนุสาวรีย์ชัยฯ
วิกตอรี่พอยท์ อนุสาวรีย์ชัยฯ
เซ็นทรัลซิตี้บางนา
เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์
เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว
เซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า
เซ็นทรัลพลาซ่าพระราม 2
เซ็นทรัลพลาซ่าพระราม 3
เซ็นทรัลพลาซ่าพระราม 9 (โครงการ)
เซ็นทรัลพลาซ่ารามอินทรา
เซ็นทรัลสีลมคอมเพล็กซ์
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาลีลม
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาวังบูรพา
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชิดลม-ราชประสงค์
เดอะมอลล์ บางกะปิ
เดอะมอลล์ รามกำแหง 1
เดอะมอลล์ รามกำแหง 2
เดอะมอลล์ รามกำแหง 3
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
เดอะมอลล์ ท่าพระ
เดอะมอลล์ บางแค
โรบินสัน สีลม
โรบินสัน ราชประสงค์
โรบินสิน ถนนสุขุมวิท
โรบินสัน บางรัก
โรบินสัน ศรีนครินทร์
โรบินสัน รังสิต
โรบินสัน รามอินทรา
โรบินสัน ลาดหญ้า
โรบินสัน รัตนาธิเบศร์
ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต
ฟิวเจอร์ปาร์ค บางแค
ดิโอลด์สยามพลาซ่า เยาวราช
Oriental Place บางรัก
ริเวอร์ซิตี้ บางรัก)
ฟอร์จูนทาวน์ รัชดาภิเษก
Ease ศรีนครินทร์
ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
เสรีเซนเตอร์ ศรีนครินทร์
Pata Arcade ปิ่นเกล้า
Prannok Plaza ปิ่นเกล้า
แฟชั่นไอแลนด์ รามอินทรา
ตะวันนา บางกะปิ
IT Square หลักสี่
สยามจัสโก้ หลักสี่
แม็คโคร หลักสี่
เทสโก้ โลตัส หลักสี่
บิ๊กซี หลักสี่
Homepro หลักสี่
Bua Plaza หลักสี่
คาร์ฟูร์ หลักสี่
The Avenue หลักสี่
SCB Park Plaza จตุจักร
คาร์ฟูร์ ลาดพร้าว
บิ๊กซี ลาดพร้าว
Imperial World ลาดพร้าว
แม็คโคร ลาดพร้าว
Union Mall ลาดพร้าว
Imperial World, Bangna
บิ๊กซี, Bangna
เทสโก้ โลตัส, Bangna
Century Plaza, อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Index Living Mall ถนนเพชรเกษม
Index Living Mall ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย)
Index Living Mall Central Town Rattanathibet
Index Living Mall, Future Park Rangsit branch (ใกล้ บิ๊กซี)
Index Living Mall สาขาพหลโยธิน (ใกล้เซ็นทรัลลาดพร้าว)
Index Living Mall สาขาบางนา (500 เมตรจากเซ็นทรัล และ บิ๊กซี บางนา)
Index Living Mall สาขามาบุญครอง (ชั้น 5 MBK Center โซนโรงแรม)
Holiday Inn Crown Plaza, สีลม
J City สีลม
Zeer Street, ถนนวิภาวดี-รังสิต
Siam Jusco Minburi Center, Sihaburanukit Road
New World, Rattanatibeth Road
Merry King ถนนวิภาวดี-รังสิต
December Department Store, บางกะปิ
City Plaza, ถนนเพชรบุรี
Srivara Hi-Tech, Ratchadapisek Road
CTI Plaza สุขุมวิท 55
Laksi Plaza ถนนวิภาวดี-รังสิต
King Power Complex, Victory Monument
ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
ตั้งฮั่วเส็ง บางลำพู
แม็คโคร ธนบุรี
Meeting Mall ธนบุรี
เทสโก้ โลตัส สาขาธนบุรี
เทสโก้ โลตัส รังสิต
Home Pro รังสิต
บิ๊กซี รังสิต
คาร์ฟูร์ รังสิต
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เอกมัย
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน
เมเจอร์ ฮอลลีวูด ปากเกร็ด
All Seasons Place ถนนวิทยุ
Home Pro ถนนวิทยุ
Verasu ถนนวิทยุ
The Esplanade ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
The Trendy Plaza สุขุมวิท
Davis Plaza
O.P Place

กรุงเทพมหานคร

L&H สุขุมวิท
Asoke Complex สุขุมวิท-อโศก
JJ Mall จตุจักร
Metro Sathorn Tower ถนนสาทร
Central Department Store ถนนแจ้งวัฒนะ
Ratchada Towers (แผงลอย)
Noble Remix ถนนสุขุมวิท
Jamjuree Square พระราม 4
Phahonyothin Mall ถนนพหลโยธิน
Crowne Plaza ถนนสุขุมวิท
Mellennium Hotel & Tower สุขุมวิท-อโศก
The Trilogy รัชดาภิเษก-พระราม 4

กำลังก่อสร้าง

โครงการ / กำลังดำเนินการก่อสร้าง


บิ๊กซี ดอนจั่น
คาร์ฟูร์ หนองประทีป
Central Airport Plaza
Chiangmai Night Bazaar
Chianginn Plaza
อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
Centralกาดสวนแก้ว
พันธุ์ทิพย์พลาซ่า
โรบินสัน Airport Plaza
เทสโก้ โลตัส (หางดง)
เทสโก้ โลตัส (ตลาดคำเที่ยง)
Index Living Mall
Global House
โฮมโปร
Galare Night Bazaar
Pavilion Chiangmai
สันติธรรมพลาซ่า เปิด พ.ค 2550
ริมปิงซุปเปอร์ (โชตนา)
ริมปิงซุปเปอร์ (นวรัฐ)
ริมปิงซุปเปอร์ (มีโชคพลาซ่า)
ริมปิงซุปเปอร์ (แอร์พอร์ต)
ไอคอนสแควส์
คอมพลาซ่า
CM PLAZA
12 ห้วยแก้ว (ปรับ
แม็คโคร แยกหนองประทีป
มีโชคพลาซ่า
ช้างคลานพลาซ่า
สีสวนพลาซ่า (ปรับปรุง)
เทสโก้โลตัส สันทราย
แม็คโคร ถ.เชียงใหม่-หางดง ( โครงการ)
เดอะมอล์ (โครงการ)
Manee Narakorn (กำลังก่อสร้าง)
Le Meridien Plaza (กำลังก่อสร้าง)
Zen (กำลังก่อสร้าง)
บิ๊กซี (หางดง) เปิดภายในปี 2550 (กำลังก่อสร้าง)
คาร์ฟูร์ (แม่เหี๊ยะ) (โครงการ)
เทสโก้โลตัส (แม่มาลัย)(กำลังก่อสร้าง)
เทสโก้โลตัส (ฝาง)(กำลังก่อสร้าง)
เทสโก้โลตัส (แม่แตง)(กำลังก่อสร้าง)
โรบินสัน ช้างคลาน (อยู่ระหว่างการสำรวจ)

เชียงใหม่

เทสโก้ โลตัส
Central Department Store (กำลังก่อสร้าง)
แม็คโคร
Saveland Department Store
Forum Department Store
Phoenix Department Store
True Blue Centre

ชลบุรี

คาร์ฟูร์
Central Department Store
Diana Department Store (2 ร้าน)
Lee Garden Plaza
Odean Shopping Mall
เทสโก้ โลตัส
บิ๊กซี
โรบินสัน, Thammanoonvithi Road
แม็คโคร
Ocean shopping
K & K ( ประมาณ 8 สาขา รอบเมือง)
เสน่หาพลาซ่า
สันติสุข
ปีนัง
กิมหยง
ลีวิวัฒน์ สงขลา
Greenway Garden
Asian Trade Center
โฮมโปร
เซรามิก สแคว
Siam Nakarin
Hatyai Plaza

หาดใหญ่

บิ๊กซี
แม็คโคร
แฟรี่แลนด์พลาซ่า
วิถีเทพสรรพสินค้า
ส.ล.โฮมเซลล์
วีสแควพลาซ่า

นครสวรรค์
แฟรี่แลนด์ พลาซ่า วิูถีเทพสรรพสินค้า


Index Living Mall
Hua Hin Market Village
เทสโก้ โลตัส

กาญจนบุรี

เทสโก้ โลตัส Boh Phud
บิ๊กซี Boh Phud (กำลังก่อสร้าง)
แม็คโคร Boh Phud (กำลังก่อสร้าง)
เทสโก้ โลตัส Lamai Beach (กำลังก่อสร้าง)
เทสโก้ โลตัส Na Thon (กำลังก่อสร้าง)

เกาะสมุย

บิ๊กซี
เทสโก้ โลตัส
โรบินสัน (กำลังก่อสร้าง)
แม็คโคร
เเฟรี่ พลาซ่า
ตึกคอม ( IT Center)
โฮมโปร
โกเบิ้ลเฮ้าส์

ขอนแก่น

บิ๊กซี
เทสโก้ โลตัส
แม็คโคร
The Mall
Klang Plaza 1
Klang Plaza 2
It Plaza
Toffee
Outlet Village ปากช่อง1
Outlet ปากช่อง
Neo House กำลังดำเนินการ
คาร์ฟู กำลังดำเนินการ
โฮมโปร
ไฟว์สตาร์ มาร์โคร หัวรถไฟ
ไฟว์สตาร์ มาร์โคร ประตูผี
ไฟว์สตาร์ มาร์โคร ประตูพลล้าน
เซพวัน
หัวทะเลพลาซ่า
จตุจักรโคราช กำลังดำเนินการ
Index Living Mall
จตุจักรโคราช กำลังดำเนินการ
Korat Night Plaza

นครราชสีมา

big c
เทสโก้ โลตัส
แม็คโคร
คาร์ฟูร์
ฟู้ดแลนด์
อิมพีเรียล
ฟู้ดไลอ้อน
ฟู้ดไลอ้อน
ห้างดีดี
ห้างอินฟินิท

สมุทรปราการ

Robinson Nakhonsithammarat
Tops Nakhonsithammarat
Tesco Lotus สาขานครศรีธรรมราช
Tesco Lotus สาขาท่าศาลา เปิด 5 เม.ย.2550
Tesco Lotus สาขาทุ่งสง กำลังก่อสร้าง
Tesco Lotus สาขาปากพนัง กำลังก่อสร้าง
Ocean Department Store ทุ่งสง
คาร์ฟูร์ นครศรีธรรมราช
คาร์ฟูร์ ท่าศาลา กำลังก่อสร้าง
บูรพา พลาซ่า นครศรีธรรมราช
Sahathai Department Store นครศรีธรรมราช
Lucky Department Store นครศรีธรรมราช
Makro สาขานครศรีธรรมราช
ราชพฤกษ์ ไนซ์บาซ่าร์ Phattanakarn RD
Center Point Tower Thawang
Baworn Barza Thawang
โบ๊เบ๊ นครศรีธรรมราช ถ.พัฒนาการคูขวาง
16
นครศรีธรรมราช

เทสโก้ โลตัส

หนองคาย

บิ๊กซี ถนนพัทยาใต้
คาร์ฟูร์ ถนนพัทยาใต้
Central Festival Centre Second Road
Mike Shopping Mall Beach Road / Second Road
P.S. Plaza ถนนพัทยากลาง
Royal Garden Plaza Beach Road / Second Road
เทสโก้ โลตัส ถนนพัทยาเหนือ
เทสโก้ โลตัส ถนนสุขุมวิท
ตึกคอม ถนนพัทยาใต้
Index Living Mall
New Central Festival Beach Road
Outlet Mall ถนนสุขุมวิท
Homeworks ถนนสุขุมวิท

พัทยา

คาร์ฟูร์
big c
เซ็นทรัล

นนทบุรี

บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
เทสโก้ โลตัส
แม็คโคร
ท็อปแลนด์ พลาซ่า
พิษณุโลก ไนท์บาซาร์
โฮมโปร
Index Living Mall
ปทุมทองพลาซ่า
ตลาดโลตัส

พิษณุโลก

เทสโก้ โลตัส

ปทุมธานี

บิ๊กซี
Central Festival Phuket
โรบินสัน
Index Living mall
Jungceylon
เทสโก้ โลตัส
Ocean Plaza South end of beach road
Ocean Plaza Bangla Road

ภูเก็ต

เทสโก้ โลตัส
บิ๊กซี
แม็คโคร
Leam Thong Shopping Center

ระยอง

เทสโก้ โลตัส
บิ๊กซี
ภิญญาชอบปิ้งเซ็นเตอร์
Center Square
ตลาดโลตัส ภิญญา
แม็คโคร (โครงการ)
คาร์ฟูร์ (โครงการ)

ลพบุรี

บิ๊กซี
เทสโก้ โลตัส
แมคโคร
เทสโก้ โลตัส อ.สว่างแดนดิน

สกลนคร

Leam Thong
โรบินสัน
ตึกคอม
Pacific Park

ศรีราชา

บิ๊กซี Surat Thani City
แม็คโคร Surat Thani City
Saha Thai Surat Thani City
เทสโก้ โลตัส Bi-Pass Rd., Surat Thani
Zave Surat Thani City

สุราษฎร์ธานี

Index Living Mall
บิ๊กซี
เทสโก้ โลตัส
โรบินสัน Chayangkool Road
แม็คโคร
sk ยิ่งเจริญปาร์ค
สุนีย์ทาวเวอร์(กำลังก่อสร้าง)
ยงสงวน
อุบลพลาซ่า
ห้างสกุลไทย

อุบลราชธานี

โรบินสัน, Prajak Road
เทสโก้ โลตัส
บิ๊กซี
แม็คโคร
Charoensri Complex
Index Living Mall (กำลังก่อสร้าง)

ปราจีนบุรี


เทสโก้ โลตัส
เดอะเกรท ดีพาร์ทเมนท์สโตร์
เกรทมอลล์

2007年6月5日火曜日รายชื่อตอนของเส้าหลิน สุดยอดพลังแห่งเพลงมวยในฤดูกาลที่ 1
สำหรับ เชนยีบู ที่เป็นการประลองเส้าหลินประเภทหนึ่ง ดูที่ การประลองเส้าหลิน
ตอน เชนยีบู เป็นตอนที่ 5 ของการ์ตูนเรื่อง เส้าหลิน สุดยอดพลังแห่งเพลงมวย สร้างโดย คริสตี้ ฮุ่ยสารบัญ
ทับบิมุระ (นินจาอ้วน) เข้ามาสมัครงานกับแจ๊คสไปเซอร์และวู่หยา วู่หยาให้ทดลองไปแย่งวูที่กำลังจะออกมาใหม่คือ ดาบเจ้าพายุ ซึ่งได้มีการต่อสู้แย่งกับเรมุนโด้ ทับบิมุระเอาชนะเรมุนโด้ได้ จึงนำดาบกลับมาให้กับวู่หยา เรมุนโด้รู้สึกไม่ดีที่ไม่ตั้งฟังโอมิตอนบรรยายเรื่องดาบเจ้าพายุ จนเป็นเหตุให้เสียเช็งกังวูไป จึงตั้งใจค้นคว้าอย่างหนัก ต่อมามีวูออกมา�! ��ีกคือ ผ้าคลุมสลายเงา (ผ้าคลุมล่องหน) ทับบิมุระจึงได้ออกมาชิงวูอีก และได้ประลองแบบเชนยีบูกับเรมุนโด้อีกด้วย เรมุนใด้ได้ใช้พลังของดาบเจ้าพายุรวมกับดวงตาดาฉี ประกอบกับพลังธาตุลม จึงสามารถเอาชนะทับบิมุระได้เชนยีบู
เนื้อเรื่องย่อ

ดาบจ้าววายุ : บนชายหาดในมอนติคาร์โล
ผ้าคลุมสลายเงา : ในน้ำพุแห่งหนึ่งในโตเกียว
Resident

(เวอร์ชัน Remake):

เรื่องราวของเกมส์
วันที่ 24 กรกฎาคม 1998 หน่วยสตาร์ ทีมอัลฟ่าได้ตามมาถึงป่าที่เกิดเหตุ หลังจากที่ขาดการติดต่อกับทีมบราโว่ไปโดยไม่ทราบสาเหตุ สมาชิกทีมอัลฟ่าได้แก่ อัลเบิร์ต เวสเกอร์, คริส เรดฟิลด์, จิล วาเลนไทน์, แบร์รี่ เบอร์ตัน และ โจเซฟ ฟรอส ได้ลงจอดยังจุดค้นพบเฮลิคอปเตอร์ของทีมบราโว่ และพบว่าคนขับได้เสียชีวิตแล้ว จากการถูกสิ่งมีชีวิตลึกลับโจมตีและไม่ทันใดสิ่งมีช�! �วิตรูปร่างคล้ายสุนัขก็รุมโจมตี โจเซฟจนเสียชีวิตทันที เป็นเหตุให้สมาชิกที่เหลือต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดเข้าไปยังคฤหาสถ์ลึกลับแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางป่า เมื่อไปถึงทั้งหมดได้พบว่าคฤหาสถ์ทั้งหลังถูกปิดตายด้วยสาเหตุบางอย่าง และแทนที่ผู้คนด้วยสัตว์ประหลาดและสิ่งมีชีวิตทดลองที่น่าขยะแขยง คริส ได้พบกับ รีเบคก้า ที่เข้ามายังคฤหาสถ์ก่อนหน้านี้แล�! ��ว ในขณะที่จิลก็แยกตัวไป� ��ืบเบาะแสกับแบร์รี่ ส่วนหัวหน้าทีมเวสกฺเกอร์นั้นได้หายตัวไปอย่างลึกลับ และแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อทั้งหมดค้นพบว่า สมาชิกทีมบราโว่อันได้แก่ ฟอเรสต์ สเปเยอร์, เคนเน็ท, ริชาร์ด ได้เสียชีวิตแล้วทั้งหมด ส่วนหัวหน้าทีมบราโว่ เอนริโก้ นั้นยังไม่ตายทันที แต่ในขณะที่เขาพยายามจะบอกความลับบางอย่างนั้น ก็มีใครบางคนได้ลอบสังหารเขาจนเสียชีวิ! ตทันที จากการสำรวจเส้นทางทั้งหมด ทำให้ค้นพบว่าภายในป่าเขตนี้นอกเหนือคฤหาสถ์หลังนี้แล้วยังมีทางลับหลังบ้านที่นำทีมอัลฟ่ารวมทั้งรีเบคก้าไปยังห้องทดลองลับ เมื่อไปถึงก็ได้พบกับสัตว์ประหลาดทดลองไทแรนท์ 001 พร้อมๆกับเวสกฺเกอร์ที่กำลังเก็บข้อมูลในห้องแลบและเปิดเผยตัวต่อ จิล คริส แบร์รี่ และ รีเบคก้า ว่าตนไม่ได้เข้ามาเป็นหัวหน้าหน่วยสตาร์ทีมอัล�! �าเพียงเพื่อช่วยแก้ไขคดี แต่ต้องการที่จะล่อสมาชิกของหน่วยนี้ ให้เข้ามายังศูนย์การทดลองแห่งนี้ เพื่อที่จะเก็บข้อมูลการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตทดลอง แต่ไม่ทันไร ไทแรนซ์ก็ได้โจมตีเวสเกอร์จนเสียชีวิต และเข้าทำร้ายจิลและคริส และหลังจากที่พวกเขาปราบไทแรนท์ได้ระบบการทำลายตัวเองของคฤหาสถ์ก็ได้ทำงานขึ้น ทั้งหมดจึงได้ขอความช่วยเหลือไปยังคนแบรดขับเฮลิคอปเตอร์! และหนีรอดออกมาก่อนที่จะโดนระเบิดไปพร้อมๆ กับคฤหาสถ์


2007年6月4日月曜日

2007年6月3日日曜日

สิทธิบัตร

สิทธิบัตร (patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะตามที่กำหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบ เพื่อให้ได้สิ่งของ,เครื่องใช้หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน เ�! �่น การประดิษฐ์รถยนต์, โทรทัศน์, คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์ หรือการออกแบบขวดบรรจุน้ำดื่ม, ขวดบรรจุน้ำอัดลม หรือการออกแบบลวดลายบนจานข้าว, ถ้วยกาแฟ ไม่ให้เหมือนของคนอื่น เป็นต้นสารบัญ
รูปแบบหรือประเภทของสิทธิบัตรตาม พ.ร.บ. สิทธิบัตรจะมีอยู่ 3 ประเภท คือ

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หมายถึง การคิดค้นเกี่ยวกับ กลไก โครงสร้าง ส่วนประกอบ ของสิ่งของเครื่องใช้ เช่น กลไกของกล้องถ่ายรูป, กลไกของเครื่องยนต์, ยารักษาโรค เป็นต้น หรือการคิดค้นกรรมวิธีในการผลิตสิ่งของ เช่น วิธีการในการผลิตสินค้า, วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การออกแบบรูปร่าง ลวดลาย หรือสีสัน ที่มองเห็นได้จากภายนอก เช่น การออกแบบแก้วน้ำให้มีรูปร่างเหมือนรองเท้า เป็นต้น
อนุสิทธิบัตร (Petty patent) เป็นการให้ความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์คิดค้น เช่นเดียวกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ แต่แตกต่างกันตรงที่การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตร เป็นการประดิษฐ์ที่มีเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น

ประเภทของสิทธิบัตร
การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ กฎหมายกำหนดว่า จะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 อย่าง ดังต่อไปนี้
การประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรได้ กฎหมายกำหนดว่า จะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 อย่าง ดังต่อไปนี้

เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ คือ ยังไม่เคยมีจำหน่ายหรือขายมาก่อน หรือยังไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์ในเอกสารสิ่งพิมพ์ใดๆ ในทีวี หรือในวิทยุ มาก่อน
มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น คือ ไม่เป็นสิ่งการประดิษฐ์ที่สามารถทำได้ง่าย โดยผู้มีความรู้ในระดับธรรมดา หรืออาจพูดได้ว่า มีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของสิ่งประดิษฐ์ที่มีมาก่อน และ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรมได้
เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ คือ ยังไม่เคยมีจำหน่ายหรือขายมาก่อน หรือยังไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์ในเอกสารสิ่งพิมพ์ใดๆ ในทีวี หรือวิทยุ มาก่อน และ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม และ พาณิชยกรรมได้

เงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ /อนุสิทธิบัตร

จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์ พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช เช่น แบคทีเรียที่มีอยู่ตามธรรมชาติ,พืชสมุนไพร,ยารักษาโรคที่สกัดจากสมุนไพร เป็นต้น
กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น สูตรคูณ เป็นต้น
ระบบข้อมูลสำหรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
วิธีการวินิจฉัย บำบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์
การประดิษฐ์ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัย หรือ สวัสดิภาพของประชาชน เช่น การคิดสูตรยาบ้า เป็นต้น

เงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
แบบผลิตภัณฑ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี ของประชาชนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้
การยื่นขอจดทะเบียนจะต้องมีเอกสาร ดังนี้
คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร ต้องประกอบด้วย
คำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ต้องประกอบด้วย
ผู้ประดิษฐ์คิดค้นสามารถที่จะเลือกว่า จะยื่นขอความคุ้มครองสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะขอความคุ้มครองทั้งสองอย่างพร้อมกันไม่ได้

แบบพิมพ์คำขอ แบบสบ/สผ/อสป/001-ก
รายละเอียดการประดิษฐ์

ข้อถือสิทธิ
บทสรุปการประดิษฐ์
รูปเขียน (ถ้ามี)
เอกสารอื่นๆ

หนังสือรับรองสิทธิเกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (กรณีที่ผู้ขอเป็นบุคคล)

หนังสือโอนสิทธิ (กรณีที่ผู้ขอไม่ได้เป็นผู้ประดิษฐ์)
หนังสือมอบอำนาจ
ต้นฉบับหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล)
สัญญาการว่าจ้าง/เอกสารแสดงการเป็นนายจ้างของผู้ประดิษฐ์
แบบพิมพ์คำขอ แบบสบ/สผ/อสป/001-ก
คำพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)

ข้อถือสิทธิ
รูปเขียน
เอกสารอื่นๆ

หนังสือรับรองสิทธิเกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตร (กรณีที่ผู้ขอเป็นบุคคล)

หนังสือโอนสิทธิ (กรณีที่ผู้ขอไม่ได้เป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์)
หนังสือมอบอำนาจ
ต้นฉบับหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล)

สัญญาการว่าจ้าง/เอกสารแสดงการเป็นนายจ้างของผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์

การขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตร

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีอายุ 20 ปี นับจากวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอายุ 10 ปี นับจากวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร

อายุอนุสิทธิบัตร

http://www.ipthailand.org/Thai/aboutus.aspx
http://www.lawonline.co.th/Document/AcharnPitikul9.doc
สุนทรียภาพ

สุนทรียภาพคือความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะที่แต่ละบุคคลสามารถเข้าใจได้และรู้สึกได้ หรือเป็นความรู้สึก และความเข้าใจของแต่ละบุคคลที่มีต่อความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ

• สุนทรียภาพ (Aesthetics)
สุนทรียภาพ(Aesthetics)เป็นคําในภาษากรีก เดิมหมายถึงการรับรู้ทางความรู้สึก (sense perception) จนกระทั่งในศตวรรษที่ 18 บวมการเทน(Buamgarten)นักปรัชญาชาวเยอรมันได้ให้ความหมายใหม่โดยหมายถึง การรับรู้และชื่นชมความงาม เป็นที่ทราบดีว่าสุนทรียภาพเป็นเรื่องของอัตวิสัย(Subjective) ซึ่งแต่ละคนย่อมให้คุณค่าสุนทรียภาพแตกต่างกันไป (Whittick, A., 1974: 11) ดังเช่นความหมายของสุนทรียภาพในพจนานุกรมฉบับรา�! �บัณฑิตยสถานพ.ศ.2525 ที่ให้ความ หมายไว้ว่า ความเข้าใจและความรู้สึกของแต่ละบุคคลที่มีต่อความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2539: 827) ในความหมายทั่วไปคําว่าสุนทรียภาพมักจะใช้ร่วมกับคําว่า ความสวยงาม (Beauty) แม้ว่า ความสวยงามเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสุนทรียภาพ แต่ในสาขาวิชานี้ ถือว่าสุนทรียภาพมีความหมาย กว้างและครอบคลุมมากกว่า กล่าวคือนักสุนทรี�! �ศึกษามีความเห็นว่าสุนทร ียภาพอาจจะไม่ใช้ความ สวยงามเพียงอย่างเดียว ความเศร้าโศก (Tragic)ความน่าเกลียด(Ugly)ความขบขัน(Comic)และ ความน่าพิศวง(Sublime)ก็ทําให้เกิดอารมณ์สุนทรียได้เช่นเดียวกัน (ฐานิศวร์ เจริญพงศ์, 2543: 58) รวมถึงลักษณะของอารมณ์หรือความรู้สึกน่าสนใจ(interested)ความไม่น่าสนใจ(disinterested) ความเพลิดเพลินใจ(pleasure)กินใจ(empathy)ลืมตัว (attention span)(ทวีเกียรติ ไชยยงยศ, 2538: 3)

2007年6月2日土曜日

โมเดิร์นด็อก
สารบัญ
สมาชิกปัจจุบันมี 3 คน ประกอบด้วย
อดีตมือเบส สมอัตถ์ บุณยะรัตเวช (บ๊อบ) มีผลงานร่วมกับวงสองชุด คือชุดแรก Moderndog - เสริมสุขภาพ และชุด Love Me Love My Life

ธนชัย อุชชิน (ป๊อด) ร้องนำ, กีตาร์
เมธี น้อยจินดา (เมธี) กีตาร์
ปวิณ สุวรรณชีพ (โป้ง) กลอง

สมาชิกผลงานอีพีและซิงเกิ้ล
2007年6月1日金曜日

อำเภอหนองจิก

อำเภอหนองจิก เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดปัตตานีสารบัญ
อำเภอหนองจิกในอดีต คือหนึ่งใน 7 หัวเมือง ตั้งอยู่ใน ต.หนองใหม่ อ.ยะรัง ต่อมาปี พ.ศ. 2444 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งที่ หมู่ 1 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี


ระกา

ระกา เป็นชื่อปีที่ 10 ของรอบปีนักษัตร มีสัญลักษณ์เป็นไก่ พุทธศักราชที่ตรงกับปีระกา เช่น พ.ศ. 2512 พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2560 เป็นต้น โดยวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดรอบปีนักษัตรไม่แน่นอนเมื่อเทียบกับปฏิทินสากล และนับต่างกันระหว่างแบบจีนกับแบบไทย