2007年6月24日日曜日ชีวประวัติที่เขียนโดยตัวเอง ญาติ หรือบุคคลที่ใกล้ชิด มักจะมีเนื้อหาที่เป็นการชื่นชม โฆษณา โดยผู้เขียนอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายของวิกิพีเดีย ในมุมมองที่เป็นกลาง เนื้อหาควรปรับปรุงโดยใช้ข้อความที่เป็นกลาง และไม่ควรสนับสนุน ส่งเสริม หรือใช้เพื่อโฆษณาบุคคลดังกล่าว
เนื้อหาควรปรับเปลี่ยนใหม่ด้วยการกด แก้ไข โดยใช้ข้อความที่เป็นกลาง ไม่สนับสนุน หรือส่งเสริม และลบเนื้อหาโฆษณาออก
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ชีวประวัติบุคคลที่มีชีวิตอยู่ อัตชีวประวัติ อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย
ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2538 ตำแหน่งอาจารย์ กรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำรงตำแหน่งอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2538 สถาบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นสารบัญ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2538
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Engineering Science (Mechanical Engineering) จาก The University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ.2541
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering) จาก The University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ.2544

การศึกษา

พ.ศ.2550-ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2547-2550 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2545-2547 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การดำรงตำแหน่งประธาน/กรรมการในราชการที่สำคัญ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (2538-ปัจจุบัน)
หลักสูตรระดับปริญญาโท (2537-ปัจจุบัน)
หลักสูตรระดับปริญญาเอก (2547-ปัจจุบัน)


สอนรายวิชา เขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ เทอร์โมไดนามิกส์ กลศาสตร์เครื่องจักรกล กลศาสตร์ของวัสดุ การวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล
สอนรายวิชา กลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ การพาความร้อน การทดลองขั้นสูง และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
สอนรายวิชา การทดลองขั้นสูง และอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์

งานด้านการสอน

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความลงพิมพ์ในวารสาร ได้แก่ วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2546 – ปัจจุบัน)
ผุ้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความลงพิมพ์ในสัมมนาวิชาการ ได้แก่ ITHERM International Conference, สัมมนาเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย (2546 – ปัจจุบัน)
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ.2548)
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ.2548)

งานด้านการบริการวิชาการ

กองบรรณาธิการวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2548-ปัจจุบัน)

กองบรรณาธิการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยากรบรรยายในการประชุม/สัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ และสมาคม/ชมรมวิชาชีพ ในด้านวิศวกรรมเครื่องกล การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้านเครื่องกลและความร้อน การจัดการศึกษา การประกันคุณภาพ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดการบทเรียนออนไลน์ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ใน�! �ถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ

กรรมการสอบเค้าโครง/สอบวิทยานิพนธ์


ที่ปรึกษาด้านเทคนิคเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานและการสูญเสียพลังงานในอุปกรณ์/เครื่องจักรในระบบต่าง ๆ เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบผลิตความร้อน ฯลฯ รวมทั้งแนะนำแนวทางและมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการออกแบบระบบเพื่อประหยัดพลังงานให้กับภาคอุตสาหกรรม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้คำปรึกษาแก่โรงงานและอาคารในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ การตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน และเสนอแนะมาตรการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงผลักดันให้โรงงานและอาคารสามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้เองอ�! ��่างเป็นระบบและยั่งยืน
เด่นพงษ์
การบริการวิชาการแก่ชุมชนผลงานวิชาการและวิจัย

เด่นพงษ์ สุดภักดี. 2546. กลศาสตร์ของไหล. ขอนแก่น: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทความวารสาร/เอกสารประชุมวิชาการ

ตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.)
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)

1 件のコメント:

Alex さんのコメント...

Hi, Added a new value add to my blog this weekend - a news widget from www.widgetmate.com. I always wanted to show latest news for my keywords in my sidebar. It was very easy with this widget. Just a small copy paste and it was done. Great indeed.